Regulamin ucznia

PRAWA UCZNIA

1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i opieki w czasie trwania zajęć w szkole.

2. Uczeń ma prawo do uzyskania rzetelnej wiedzy na danym poziomie kształcenia.

3. Zna program nauczania obowiązujący w danym roku szkolnym.

4. Uczeń ma zapewnione poszanowanie godności osobistej i dyskrecji, a sprawy konfliktowe może zgłaszać do wychowawcy lub dyrektora.

5. Jest oceniany sprawiedliwie, zgodnie ze swoim poziomem umiejętności i wiadomości oraz na bieżąco informowany o swoich ocenach.

6. uczestniczy w uroczystościach szkolnych i narodowych.

 

OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Językiem obowiązującym w szkole jest język polski.

2. Uczeń uczęszcza do szkoły we wszystkie soboty wyznaczone kalendarzem szkolnym. Nie spóźnia się, a nieobecności muszą być usprawiedliwione przez rodzica lub opiekuna. Opuszczenie ponad 50% zajęć w semestrze może prowadzić do skreślenia z listy uczniów. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin z zaległego materiału oraz warunkową promocję.

3. Uczeń sumiennie wypełnia uczniowskie obowiązki: Na każdych zajęciach posiada podręczniki I pomoce naukowe zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną, wykonuje polecenia nauczyciela, uczestniczy w lekcjach, odrabia zadania domowe i uzupełnia zaległości, które są wynikiem nieobecności w szkole.

4. Okazuje szacunek nauczycielom, osobom starszym, rodzicom pełniącym dyżur oraz jest dobrym  kolegą.

5. Dba o porządek w sali, szanuje sprzętu urządzenia szkolne. Szkody wyrządzone przez ucznia całkowicie pokrywają rodzice lub opiekunowie.

6. Nie można przywłaszczać sobie przyborów szkolnych i innych przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły, będących własnością szkoły lub innych osób.

7. Uczeń nie może uczestniczyć w lekcji w nakryciu głowy, nie może jeść, korzystać z telefonu komórkowego, gier, odtwarzaczy, itp.

8. Ze względów bezpieczeństwa uczeń nie może samodzielnie opuszczać klasy i budynku podczas trwania zajęć.

9. W szkole obowiązuje zakaz używania niecenzuralnych, wulgarnych słów zarówno w języku polskim jak i w angielskim

 

NAGRODY

1. Pochwała udzielona przez nauczyciela  wobec klasy.

2. Pochwała udzielona przez dyrektora  wobec wszystkich uczniów.

3. List gratulacyjny do rodziców, dyplom uznania, nagroda rzeczowa.

 

KARY

1. Ustne upomnienie wychowawcy klasy.

2. Ustne upomnienie dyrektora szkoły oraz telefoniczne zawiadomienie rodziców lub opiekunów o nagannym zachowaniu ucznia.

3. Zawiadomienie pisemne o nagannym zachowaniu ucznia.

4. Zawieszenie w prawach ucznia. Za samowolne opuszczenie budynku szkolnego lub wyjście na dach uczeń podlega zawieszeniu na okres 2 zajęć lekcyjnych, z pominięciem kar przewidzianych w punktach 1 - 3.

5. Skreślenie z listy uczniów.