Ceremoniał szkolny

CEREMONIAŁ SZKOLNY

Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza

Brooklyn, NY

I. Ceremoniał szkolny zawiera opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego, stanowi też zbiór obowiązujących norm zachowania się uczestników uroczystości.

Ceremoniał jednoczy społeczność szkolną. Służy wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym, kształtowaniu właściwej postawy, która wyraża się przez szacunek dla symboli narodowych i szkolnych.

II. Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:

III. SZTANDAR SZKOLNY

Postawa "spocznij".

Postawa "zasadnicza".

Postawa "salutowanie w miejscu".

Postawa "salutowanie w marszu".

Postawa "na ramię".

Postawa "prezentuj".

IV. POCZET SZTANDAROWY

V. CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Z UDZIAŁEM SZTANDARU

1. A – Wprowadzenie

1. B – Wyprowadzenie

Pieśń na wprowadzenie i wyprowadzenie sztandarów

Sztandar nas wszystkich jednoczy,

Sztandar to symbol i więź.

Pod tym sztandarem dziś kroczym,

Jemu szacunek i cześć!

Pod tym sztandarem dziś kroczym,

Jemu szacunek i cześć!

1.A. WPROWADZENIE SZTANDARU

Uwaga: Poczet podlega komendom przewidzianym ceremoniałem uroczystości.

1.B. WYPROWADZENIE SZTANDARU

Uwaga: Chorąży i asysta opiekują się sztandarem aż do momentu umieszczenia go w gablocie. 

                Insygnia przekazane są do gabinetu dyrektora szkoły.

2. CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH

UWAGA: Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru zgodnie z wcześniejszym opisem (1.A i 1.B)

Tekst ślubowania 1 klasy

My uczniowie klasy 1 PSD im. Henryka Sienkiewicza w obecności szanownych gości, Towarzystwa Oświatowego, dyrekcji, nauczycieli I rodziców uroczyście ślubujemy:

Szanować symbole kraju i szkoły

Dbać o honor, tradycje szkoły i godnie ją reprezentować

Sumiennie i pilnie zdobywać wiedzę szkolną

Dbać o piękno mowy ojczystej

Okazywać szacunek nauczycielom, rodzicom, koleżankom i kolegom

Ślubujemy!

3. CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU

(odbywa się na uroczystości zakończenia roku szkolnego)

UWAGA: Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru zgodnie z wcześniejszym opisem (1.A i 1.B)

Tekst ślubowania Absolwentów Liceum

My Absolwenci Liceum Polskiej Szkoły Dokształcającej imienia Henryka Sienkiewicza uroczyście ślubujemy:

    Sławić dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować                                 

- ślubujemy

    Wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole oraz nadal dbać o swój rozwój                                                                                      

  - ślubujemy

    W swych działaniach nigdy nie zapomnieć o wpojonych nam w szkole wartościach moralnych i patriotycznych                                                                               

- ślubujemy

    Zawsze pracować uczciwie i współuczestniczyć w życiu polonijnym                                                                                                     

  - ślubujemy

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY WYMIANIE CHORĄŻEGO I ASYSTY

Tekst ślubowania pocztu sztandarowego

Przyjmując Sztandar Polskiej Szkoły Dokształcającej imienia Henryka Sienkiewicza przyrzekamy uroczyście:

     Godnie pełnić zaszczytny obowiązek członka pocztu sztandarowego  

- ślubujemy

    Sztandar szkoły nosić dumnie i wysoko   

  - ślubujemy                                                                                                                                                                   

    Przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów

- ślubujemy                                                                                                                      

   Szanować i dbać o dobre imię naszej szkoły

- ślubujemy

    Kultywować tradycje szkoły i godnie ją reprezentować

- ślubujemy

4. CEREMONIAŁ PRZYRZECZENIA ABSOLWENTÓW I ABITURIENTÓW.

UWAGA: Wymiana chorążego i asysty może nastąpić w czasie długotrwałych uroczystości lub podyktowana jest względami zdrowotnymi.

- Chorąży podaje sztandar jednej z asysty, przekazuje szarfę, potem rękawiczki nowemu sztandarowemu i odbiera sztandar

- asysta przekazuje insygnia nowej asyście

- zmieniający sztandar kładzie rękę na drzewcu poniżej ręki chorążego pełniącego służbę i przejmuje sztandar

- ustępujący sztandarowy podaje cichą komendę „w prawo" lub "lewo zwrot” i opuszczają miejsce służby