Ceremoniał szkolny

CEREMONIAŁ SZKOLNY

Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza

Brooklyn, NY

I. Ceremoniał szkolny zawiera opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego, stanowi też zbiór obowiązujących norm zachowania się uczestników uroczystości.

Ceremoniał jednoczy społeczność szkolną. Służy wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym, kształtowaniu właściwej postawy, która wyraża się przez szacunek dla symboli narodowych i szkolnych.

II. Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:

  • Godło szkoły – logo jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach i oficjalnych pismach szkoły.

  • Sztandar szkoły

  • Hymn szkoły

III. SZTANDAR SZKOLNY

  1. Sztandar szkolny jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i najblizsze otoczenie.

  2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do uroczystości, właściwych postaw jego poszanowania.

  3. Sztandar Szkoły przechowywany jest w specjalnej gablocie na terenie szkoły wraz z rotami ślubowań.

  4. Poczet sztandarowy bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych:

  • Rozpoczęcie roku szkolnego;

  • Ślubowanie klas pierwszych;

  • Uroczystości rocznicowe, święta państwowe, uroczyste akademie;

  • Pożegnanie absolwentów i abiturientów;

  • Zakończenie roku szkolnego.

  1. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem, Dyrektorem Szkoły lub delegacją bierze udział w uroczystościach lokalnych.

  2. W przypadku, gdy poczet sztandardowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową – sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

  3. Sposób udekorowania sztandaru kirem:

  • Wstążkę kiru przewiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

  1. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego.

  • Postawa „zasadnicza” – sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce podtrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka w postawie zasadniczej. (zdjęcie)

  • Postawa „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”. (zdjęcie)

  • Postawa „na ramię” – chorąży przesuwa prawą rękę po drzewcu na wysokość prawego barku, przy jednoczesnym położeniu lewej ręki na drzewcu na wysokości pasa. Energetycznym ruchem przenosi drzewce sztandaru na prawe ramię i trzyma pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca. Płachta sztandaru musi być oddalona od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

  • Postawa "prezentuj" - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku), lewą lewą rękę kładzie na drzewcu poniżej końca zaczepu płachty i jednocześnie opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”.

  • „Salutowanie” sztandarem w miejscu – wykonuje się z postawy „prezentuj”. Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

  • „Salutowanie” sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy „salutowaniu” w miejscu. Poczet maszeruje krokiem defiladowym.

Postawa "spocznij".

Postawa "zasadnicza".

Postawa "salutowanie w miejscu".

Postawa "salutowanie w marszu".

Postawa "na ramię".

Postawa "prezentuj".

IV. POCZET SZTANDAROWY

  1. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:

  • 1 Chorąży (chłopiec)

  • 2 asystujących (dziewczęta)

  1. Pełnienie funkcji chorążego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.

  2. Poczet Sztandarowy powinien być wytypowany spośród uczniów klas VII, VIII i licealnych wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.

  3. Kandydatury do składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez wychowawców klas i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną na ostatnim posiedzeniu.

  4. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

  5. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych w formie pisemnej.

  6. Kończąc służbę, uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy a ich nazwiska wpisywane są do Kroniki Szkolnej.

  7. Za niewłaściwe realizowanie obowiązku pocztowego, a w szczególności brak należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania Ceremoniału, a także innych uchybień Kodeksu Grzecznego Ucznia (na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkolnego) decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takiej sytuacji dokonuje się wyboru uzupełniającego.

  8. Ubiór pocztu sztandarowego powinien być odświętny:

  • Chorąży – ciemne spodnie, biała koszula, krawat (lub garnitur)

  • Asysta – białe bluzki i ciemne spódnice

  1. Insygnia pocztu sztandarowego:

  • Biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze (kołnierz nie może przysłaniać szarfy)

  • Białe rękawiczki

  1. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie Dyrektora szkoły.

  2. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości w ustawieniu obok siebie, przy czym chorąży idzie w środku. Jeśli droga przemarszu jest wąska – dopuszcza się przemarsz „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. Poczet zajmuje wyznaczone miejsce, ustawia się przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.

  3. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu (prawym) jednak przy wchodzeniu na salę, do kościoła lub plac uroczystości – zawsze należy pochylić go do przodu.

  4. Wyprowadzenie pocztu sztandarowego następuje przed częścią artystyczną.

  5. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół trzymając sztandar pod kątem 45° do przodu i staje po lewej lub prawej stronie bokiem do ołtarza, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy Świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów.

  6. Pochylenie sztandaru pod kątem 45° do przodu w pozycji „BACZNOŚĆ” następuje w sytuacjach:

  • Podczas każdego podniesienia Hostii w czasie Przemienienia

  • Przed Komunią Świętą

  • W trakcie 3-krotnego podniesienia Monstrancji

  • Przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu

  • Podczas opuszczania trumny do grobu

  • Podczas „minuty ciszy”

  • Podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy

  • Na każde polecenie Księdza.

V. CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Z UDZIAŁEM SZTANDARU

  1. Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru.

1. A – Wprowadzenie

1. B – Wyprowadzenie

  1. Ceremoniał ślubowania klas I.

  2. Ceremoniał przekazania sztandaru.

  3. Ceremoniał przyrzeczenia absolwentów i abiturientów.

Pieśń na wprowadzenie i wyprowadzenie sztandarów

Sztandar nas wszystkich jednoczy,

Sztandar to symbol i więź.

Pod tym sztandarem dziś kroczym,

Jemu szacunek i cześć!

Pod tym sztandarem dziś kroczym,

Jemu szacunek i cześć!

1.A. WPROWADZENIE SZTANDARU

Uwaga: Poczet podlega komendom przewidzianym ceremoniałem uroczystości.

1.B. WYPROWADZENIE SZTANDARU

Uwaga: Chorąży i asysta opiekują się sztandarem aż do momentu umieszczenia go w gablocie.

Insygnia przekazane są do gabinetu dyrektora szkoły.

2. CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH

UWAGA: Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru zgodnie z wcześniejszym opisem (1.A i 1.B)

Tekst ślubowania 1 klasy

My uczniowie klasy 1 PSD im. Henryka Sienkiewicza w obecności szanownych gości, Towarzystwa Oświatowego, dyrekcji, nauczycieli I rodziców uroczyście ślubujemy:

Szanować symbole kraju i szkoły

Dbać o honor, tradycje szkoły i godnie ją reprezentować

Sumiennie i pilnie zdobywać wiedzę szkolną

Dbać o piękno mowy ojczystej

Okazywać szacunek nauczycielom, rodzicom, koleżankom i kolegom

Ślubujemy!

3. CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU

(odbywa się na uroczystości zakończenia roku szkolnego)

UWAGA: Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru zgodnie z wcześniejszym opisem (1.A i 1.B)

Tekst ślubowania Absolwentów Liceum

My Absolwenci Liceum Polskiej Szkoły Dokształcającej imienia Henryka Sienkiewicza uroczyście ślubujemy:

Sławić dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować

- ślubujemy

Wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole oraz nadal dbać o swój rozwój

- ślubujemy

W swych działaniach nigdy nie zapomnieć o wpojonych nam w szkole wartościach moralnych i patriotycznych

- ślubujemy

Zawsze pracować uczciwie i współuczestniczyć w życiu polonijnym

- ślubujemy

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY WYMIANIE CHORĄŻEGO I ASYSTY

Tekst ślubowania pocztu sztandarowego

Przyjmując Sztandar Polskiej Szkoły Dokształcającej imienia Henryka Sienkiewicza przyrzekamy uroczyście:

Godnie pełnić zaszczytny obowiązek członka pocztu sztandarowego

- ślubujemy

Sztandar szkoły nosić dumnie i wysoko

- ślubujemy

Przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów

- ślubujemy

Szanować i dbać o dobre imię naszej szkoły

- ślubujemy

Kultywować tradycje szkoły i godnie ją reprezentować

- ślubujemy

4. CEREMONIAŁ PRZYRZECZENIA ABSOLWENTÓW I ABITURIENTÓW.

UWAGA: Wymiana chorążego i asysty może nastąpić w czasie długotrwałych uroczystości lub podyktowana jest względami zdrowotnymi.

  1. Nowa zmiana ustawia się o krok przed zmianą pełniąca służbę.

  2. Zmieniający sztandardowy cicho podaje zapowiedź komendy „Poczet sztandarowy” (postawa „baczność”)

- Chorąży podaje sztandar jednej z asysty, przekazuje szarfę, potem rękawiczki nowemu sztandarowemu i odbiera sztandar

- asysta przekazuje insygnia nowej asyście

- zmieniający sztandar kładzie rękę na drzewcu poniżej ręki chorążego pełniącego służbę i przejmuje sztandar

- ustępujący sztandarowy podaje cichą komendę „w prawo" lub "lewo zwrot” i opuszczają miejsce służby