Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa X

  Image result for jezyk polski                                                           Wychowawca klasy: Beata Biały
                   
                                                                     tel: 732-406-2623
                                                                           email: beatabialy5@yahoo.com

Soboty koszulkowe: 10 lutego,10 marca,14 kwietnia,12 majaZadanie dowowe z 13 stycznia 2018 r.

1. Uzupełnij ćwiczenie IV i V na str 50, ćwiczenie 2 na str 51 oraz 4 na str 51.
2. Znajdź w gazecie lub internecie ciekawy artykuł i przynieś go do klasy, aby podzielić się z resztą klasy. Artykuły  z internetu możecie przesłać w linku na mój email.
3. Uzupełnij brakujące zadania domowe.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 16 grudnia 2017r.

Brak zadania na okres świąt Bożego Narodzenia.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 9 grudnia 2017 r.

1. Naucz się swojej roli na Jasełka.
2. Napisz krótkie, kilkuzdaniowe wypracowanie, które będzie kontynuacją zdania: "Chciałabym/ chciałbym aby moje święta Bożego Narodzenia w tym roku..." ( przyniescie wypracowania na najbliższą sobotę)

3. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konkursach. Więcej informacji w zakładce: Konkursy.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 2 grudnia 2017 r.

1. Naucz się swojej roli na Jasełka.
2. Napisz krótkie, kilkuzdaniowe wypracowanie, które będzie kontynuacją zdania: "Chciałabym/ chciałbym aby moje święta Bożego Narodzenia w tym roku..." (zadania zbiorę do sprawdzenia w najbliższą sobotę!)

3. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konkursach. Więcej informacji w zakładce: Konkursy.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 18 listopada  2017 r.

Język polski:
1. Naucz się swojej roli na Jasełka.
2. Napisz krótkie wypracowanie na temat: "Święto Dziekczynienia w moim domu".
3. Wpisz do zeszytu uzupełniony tekst:

Mój p…yjaciel, p..ez absolutny p…ypadek, trafił do krainy sk…ydlatych olb…ymów, któ…y powie…yli mu p…epis na wytwa…anie pie…astych 
p…y…ądów umo…liwiających latanie nawet istotom cię…szym od powiet…a. Ich p…ywódca, mie…ący około t…ynastu stóp, 
dob…e znał ma…enia ludzkości. Był p…ekonany, ...e ko…ystanie z p…ekazanego p…yjacielowi sp…ętu będzie się rozp…est…eniać i w p…yszłości 
beztroskie bujanie w p…estwo…ach będzie powszechnym p…ywilejem. 
P…yjaciel mój szcze…e wie…ył w skuteczność u…ądzenia i zamie…ał propagować zaopat…enie w nie ka…dej rodziny, p…ewidując sp…eda… na ko…ystnych warunkach. 
Wracając p…ez dżunglę, powta…ał słowo po słowie p…epis na produkcję paliwa z liści macie…anki. Musiał coś jednak p…ekręcić, bo ani jedna z p…eprowadzonych prób
 nie p…yniosła po…ądanego rezultatu. W kręgach naukowców ut…ymywało się obu…enie i cię…ko padały oskar…enia o oszustwo. 
Gdy p…ewaga p…eciwników utwo…enia linii technologicznej do p…etwa…ania macie…anki stała się mia…dżąca, p…yjaciel odnalazł właściwe b…mienie p…episu.
 Zra…ony ju.. jednak do współpracy z p…emysłem sko…ystał z pierwszej nada…ającej się okazji wytwo…enia paliwa i po napełnieniu nim u…ądzenia odleciał.
3

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 11 listopada  2017 r.

Język polski:
1. Uzupełnij zadanie I i II na str 49 oraz 4 na str 51 w podręczniku.
2. Ułóż zdania z wyrazami: rycerz, władca, asceta, gotyk.Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konkursach literackich, wiecej informacji znajdziecie w zakładce "Konkursy".
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 28 października  2017 r.

Język polski:
1. Przeczytaj informacje w podręczniku na str 44-47 oraz wpisz do zeszytu:
- władców Dynastii Piastów
-władcó Dynastii Jagiellonów

2. Zapisz w zeszycie co wydarzyło się w latach: 966, 1000, 1025, 1410.
3. Wykonaj ćwiczenia gramatyczne i wpisz do zeszytu:
- Wstaw właściwą literę i przepisz wyrazy do zeszytu:  zas....wka, mi...d,  szk...łka źr..dło mal...ch sp....dnica kresk...wka ws....wka brz....szek dziad...nio c..rka lekt..ra ...wczesny ham..lec s..kienka sk...wka przepi...rka
Uzupełnij wyrazy:  Mn...stwo, wr...żka, w...jek, Mikołajczyk...wna, maj...wka, poł..dnie, kier...nek, niepok...j, dop...ki, p...źno, spr...bować, wyp...kłe, k...listy, przyjaci..ł, rys..nek, chor...je, ....rzędowy, powt...rka, skr...cony, bi..ro, pi....rnik, l...dowy. 


Geografia:
1. Napisz w zeszycie 10 zdań o tym, czego dowiedziałęś się z lekcji o regionie pomorskim.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 21 października  2017 r.

Język polski:

1. Przygotuj się do sprawdzianu wiadomości o Średniowieczu.
2. Uzupełnij zadania: 2, 3 i 4 na str 42-43.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 14 października  2017 r.

Język polski:
1. Uzupełnij zadania II i III na str 33 oraz ćwiczenia 3 i 4 na str 34.
2. Na luźnej kartce napisz wypowiedź ( 100 słów) o tym w jaki sposób możemy okazać miłosierdzie drugiemu człowiekowi.

Geografia: 
1. Powtórz wiadomości o administracji Polski.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 7 października  2017 r.

Język polski:

1. Uzupełnij ćwiczenia: G4 na str 17 , G1 i G2 oraz G5 na str 24.
2. Wpisz do zeszytu części mowy i części zdania.

Geografia: 
1. Wpisz do zeszytu zdania z  prawidłowymi odpowiedziami z ćwiczenia na str 16 i 17 w podręczniku ( od 1 do 7).


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 30 września 2017 r.

Język polski:

1. Odmień przez przypadki: Rzeczpospolita Polska, paź, Kazimierz Pułaski.
2. Na kartach pracy:
- wykonaj zadanie 1 na temat "Mazurka Dąbrowskiego"( przepisz zwrotki w odpowiedniej kolejności)
- wykonaj zadanie 1 na następnej stronie karty pracy.

3. Na kartach pracy o Kazimierzu Pułaskim wykonaj ćwiczenia: 3 i 4 na str 85.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Zadanie domowe z 23 września 2017 r.

Język polski:

1. Przeczytaj "Przypowieść o synu marnotrawnym" na str 30 oraz wpisz do zeszytu poprawnie ułożone zadnaie II na str 31.
2. Uzupełnij ćwiczenia: 2 na stronie 13, 1 na stronie 14, 4 na stronie 15.

Geografia:

1. Wpisz do zeszytu pytania i odpowiedzi:
- Jak nazywa się obecny prezydent Polski?
- Jak nazywa się premier Polski?
- Jakie są nazwy największych partii rządzących w Polsce?
- Co oznaczają skróty: ONZ, NATO, UE?
- Jakie państwa sąsiadują z Polską?


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 16 września 2017 r. 

1. Przeczytaj "Mit o Demeter" na str 18-19 w podręczniku i zaznacz prawidłowe odpowiedzi na pytania pod tekstem.

2. Zapisz w zeszycie 5 zdań o tym co zapamiętałeś z informacji o Średniowieczu, które słyszałeś na lekcji i oglądałes w 
    prezentacjach z internetu ( niebecnych proszę o zapoznanie się z informacjami na str 6-9 i na tej podstawie napiszcie 5 zdań)

3. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej słowa: Średniowiecze, Grecja, Rzym, mit, era.