Home‎ > ‎

Konkursy


VIII Edycja Konkursu “Być Polakiem”

Grupa I - wiek 6 – 9 lat – „Polska legenda” – prace plastyczne

Grupa II - wiek 10 – 13 lat – „Ważna, ciekawa przygoda, zdarzenie lub historia z życia mojej rodziny na emigracji” – praca literacka

Grupa III - wiek 14 – 16 lat – „Budujemy muzeum polskie w kraju twojego zamieszkania. Jeśli byłbyś kustoszem jednej z sal,

jak ją urządzisz?” – praca literacka

Grupa IV - wiek 10 – 18 lat – „Polonia dla Europy i świata” – praca multimedialna

Prace plastyczne – dowolna technika (bez materiałów sypkich, plasteliny) format A3. Prace należy oddać wychowawcy w terminie do 11 lutego wraz z wypełnionym przez Rodziców formularzem zgłoszeniowym (formularz u wychowawcy klasy)

Prace literackie – do 12000 znaków pisanych z użyciem polskich znaków, czcionką Times New Roman, rozmiar 12 pkt. w programie Microsoft Office Word (max 6 stron A4). Prace literackie należy przesłać elektronicznie wychowawcy klasy w terminie do 11 lutego oraz oddać wypełniony formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny u wychowawcy)

Prace multimedialne – wykonane w programie Power Point, należy oddać wychowawcy klasy na płycie CD lub nośniku USB w terminie do 11 lutego wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

Przy ocenie wszystkich prac będą brane pod uwagę: walory edukacyjne i artystyczne; oryginalność i kreatywność; zgodność z tematem w danej grupie wiekowej; poprawność językowa  


II Międzynarodowy Konkurs Literacko-Plastyczny

„Lubelszczyzna w Legendach

Grupa I - wiek 7 - 9 lat - praca plastyczna, związana z Lublinem – stolicą regionu. Praca może dotyczyć znanego zabytku, wydarzenia historycznego lub znaczącej postaci historycznej. Format A 3, technika dowolna (bez użycia materiałów sypkich lub plasteliny)

Prace należy oddać wychowawcy w terminie do 11 lutego wraz z podpisanym przez Rodziców oświadczeniem (formularz dostępny u wychowawcy).

Grupa II - wiek 9 - 13 lat – praca literacka, samodzielnie stworzona legenda związana z Lublinem – stolicą regionu. Legenda może dotyczyć: znanego zabytku, wydarzenia historycznego lub postaci historycznej. Praca powinna być napisana z użyciem polskich znaków, czcionką Times New Roman rozmiar 12 pkt., odstęp między liniami 1,5, margines dolny, boczny i górny – 2,5 cm (max 1 strona A 4) Pracę należy elektronicznie przesłać wychowawcy w terminie do 11 lutego wraz z podpisanym przez Rodziców oświadczeniem (formularz u wychowawcy).                                                                                                                                                                               

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, znajomość wiedzy o tradycjach i kulturze regionu, poprawność językowa, zachowanie cech gatunku literackiego, estetyka i oryginalność.


XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości

Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież od lat 6 do 18 w wybranej kategorii. Prace należy elektronicznie przesłać wychowawcy w terminie do 11 lutego. Każda praca powinna być następująco opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, pełna nazwa szkoły polskiej, miejscowość, imię i nazwisko wychowawcy. Każdy uczestnik konkursu musi oddać wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny u wychowawcy)

Proza: praca literacka na dowolny temat, napisana z użyciem polskich znaków, czcionką Times New Roman, rozmiar 12 pkt (max 3 strony A4)

Poezja: 3 wiersze na dowolny temat ( 1 utwór może być w j. ang). Każdy utwór na oddzielnej stronie.Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „I live by the Sea”

Konkurs organizowany przez Fundację "Today We Have" i Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ, ma na celu wykorzystanie sztuk wizualnych do promowania zagadnień związanych z morzami, oceanami i regionami nadmorskimi. Uczestnicy konkursu, dzieci i młodzież w wieku 6 018 lat przesyłają 1 zdjęcie „swojego morza”, z krótkim opisem uwzględniającym walory lub problemy, ciekawostki wybranego regionu nadmorskiego (w j. ang. max 250 słów, Times New Roman, single space). Zdjęcie JPG format, max 5MB.

Wykonane prace wraz z tekstem należy elektronicznie przesłać wychowawcy lub na asphoto7@gmail.com do 11 lutego oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny u wychowawcy).III Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki

„Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”

Kategoria Plastyczna              I grupa - 8 - 10 lat           II grupa - 11 - 13 lat

Praca plastyczna inspirowana dowolnie wybranymi scenami z życia i działalności bł. Bolesławy                     

Format A3, technika: farby, kredki, ołówek,  kolaż, witraż, wydzieranka. Praca podpisana z tyłu: imię i nazwisko ucznia. Prace należy oddać katechecie w terminie do 11 lutego 2017 r.

Kryteria oceny prac: zgodność pracy z tematem konkursu, wkład pracy własnej, ciekawe i estetyczne wykonanie.

Kategoria Literacka - 11 - 13 lat

Praca literacka – modlitwa, wiersz, opowiadanie (max 1 strona A4)

Wydrukowaną pracę (Times New Roman, 12 pkt z użyciem polskich znaków)) należy oddać katechecie do 11 lutego 2017 r.

Kryteria oceny prac: zgodność pracy z tematem konkursu, wrażliwość duchowa, oryginalność, poprawność językowa, współczesne odniesienie do tematyki.

Konkurs Literacki Fundacji Kościuszkowskiej

– Essey Compettion

„Celebrating the Life and Accomplishments of Thaddeus Kosciuszko Fighter for Democracy”

Uczestnicy konkursu – uczniowie High School w USA

Praca literacka w j. angielskim (max 1000 słów, double space)

Wydrukowane prace należy oddać wychowawcy w terminie do 29 kwietnia 2017 roku.
"Co znaczy dla mnie Polska" Gabriel Starzec