Home‎ > ‎Ceremoniał szkoły‎ > ‎

Ceremoniał szkolny

CEREMONIAŁ SZKOLNY

Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza

Brooklyn, NYI. Ceremoniał szkolny zawiera opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego, stanowi też zbiór obowiązujących norm zachowania się uczestników uroczystości.

Ceremoniał jednoczy społeczność szkolną. Służy wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym, kształtowaniu właściwej postawy, która wyraża się przez szacunek dla symboli narodowych i szkolnych.


II. Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:

 • Godło szkoły – logo jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach i oficjalnych pismach szkoły.

 • Sztandar szkoły

 • Hymn szkoły


III. SZTANDAR SZKOLNY

 1. Sztandar szkolny jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i najblizsze otoczenie.

 2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi a przechowywanie, transport i przygotowanie  sztandaru do uroczystości, właściwych postaw jego poszanowania.

 3. Sztandar Szkoły przechowywany jest w specjalnej gablocie na terenie szkoły wraz z rotami ślubowań.

 4. Poczet sztandarowy bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego;

 • Ślubowanie klas pierwszych;

 • Uroczystości rocznicowe, święta państwowe, uroczyste akademie;

 • Pożegnanie absolwentów i abiturientów;

 • Zakończenie roku szkolnego.

 1. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem, Dyrektorem Szkoły lub delegacją bierze udział w uroczystościach lokalnych.

 2. W przypadku, gdy poczet sztandardowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową – sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

 3. Sposób udekorowania sztandaru kirem:

 • Wstążkę kiru przewiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

 1. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego.

 • Postawa „zasadnicza” – sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce podtrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka w postawie zasadniczej. (zdjęcie)

 • Postawa „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”. (zdjęcie)

 • Postawa „na ramię” – chorąży przesuwa prawą rękę po drzewcu na wysokość prawego barku, przy jednoczesnym położeniu lewej ręki na drzewcu na wysokości pasa. Energetycznym ruchem przenosi drzewce sztandaru na prawe ramię i trzyma pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca. Płachta sztandaru musi być oddalona od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

 • Postawa "prezentuj" - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku), lewą lewą rękę kładzie na drzewcu poniżej końca zaczepu płachty i jednocześnie opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”.

 • „Salutowanie” sztandarem w miejscu – wykonuje się z postawy „prezentuj”. Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

 • „Salutowanie” sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy „salutowaniu” w miejscu. Poczet maszeruje krokiem defiladowym.


Postawa "zasadnicza".
Postawa "spocznij".
Postawa "salutowanie w miejscu".
Postawa "salutowanie w marszu".
Postawa "na ramię".
Postawa "prezentuj".IV. POCZET SZTANDAROWY

 1. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:

 • 1 Chorąży (chłopiec)

 • 2 asystujących (dziewczęta)

 1. Pełnienie funkcji chorążego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.

 2. Poczet Sztandarowy powinien być wytypowany spośród uczniów klas VII, VIII i licealnych wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.

 3. Kandydatury do składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez wychowawców klas i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną na ostatnim posiedzeniu.

 4. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

 5. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych w formie pisemnej.

 6. Kończąc służbę, uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy a ich nazwiska wpisywane są do Kroniki Szkolnej.

 7. Za niewłaściwe realizowanie obowiązku pocztowego, a w szczególności brak należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania Ceremoniału, a także innych uchybień Kodeksu Grzecznego Ucznia (na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkolnego) decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takiej sytuacji dokonuje się wyboru uzupełniającego.

 8. Ubiór pocztu sztandarowego powinien być odświętny:

 • Chorąży – ciemne spodnie, biała koszula, krawat (lub garnitur)

 • Asysta – białe bluzki i ciemne spódnice

 1. Insygnia pocztu sztandarowego:

 • Biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze (kołnierz nie może przysłaniać szarfy)

 • Białe rękawiczki

 1. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie Dyrektora szkoły.

 2. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości w ustawieniu obok siebie, przy czym chorąży idzie w środku. Jeśli droga przemarszu jest wąska – dopuszcza się przemarsz „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. Poczet zajmuje wyznaczone miejsce, ustawia się przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.

 3. Podczas  dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu (prawym) jednak przy wchodzeniu na salę, do kościoła lub plac uroczystości – zawsze należy pochylić go do przodu.

 4. Wyprowadzenie pocztu sztandarowego następuje przed częścią artystyczną.

 5. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół trzymając sztandar pod kątem 45° do przodu i staje po lewej lub prawej stronie bokiem do ołtarza, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy Świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów.

 6. Pochylenie sztandaru pod kątem 45° do przodu w pozycji „BACZNOŚĆ” następuje w sytuacjach:

 • Podczas każdego podniesienia Hostii w czasie Przemienienia

 • Przed Komunią Świętą

 • W trakcie 3-krotnego podniesienia Monstrancji

 • Przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu

 • Podczas opuszczania trumny do grobu

 • Podczas „minuty ciszy”

 • Podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy

 • Na każde polecenie Księdza.


V. CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Z UDZIAŁEM SZTANDARU


 1. Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru.

1. A – Wprowadzenie

1. B – Wyprowadzenie

 1. Ceremoniał ślubowania klas I. 

 2. Ceremoniał przekazania sztandaru.

 3. Ceremoniał przyrzeczenia absolwentów i abiturientów.

Pieśń na wprowadzenie i wyprowadzenie sztandarów

Sztandar nas wszystkich jednoczy,

Sztandar to symbol i więź.

Pod tym sztandarem dziś kroczym,

Jemu szacunek i cześć!

Pod tym sztandarem dziś kroczym,

Jemu szacunek i cześć!


1.A. WPROWADZENIE SZTANDARU

Lp.

Komendy

Opis zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę o powstanie

- uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

- przygotowanie do wejścia

- postawa „na ramię”

2.

- „Baczność! "

poczet sztandarowy wprowadzić”

lub

„sztandar szkoły wprowadzić”

- postawa „zasadnicza”

- wprowadzenie sztandaru


- marsz krokiem defiladowym- zatrzymanie na ustalonym miejscu

- z postawy 

„na ramię”


- w marszu „salutowanie 

w marszu”


- postawa „prezentuj”

3.

- „do hymnu państwowego”


- „do hymnu szkoły”

- postawa „zasadnicza”

- postawa „zasadnicza”

- postawa „salutowanie 

w miejscu”

4.

- „po hymnie”

- postawa „spocznij”

- „spocznij”

- z „prezentuj”


- postawa „spocznij”

5.

- „proszę usiąść”

- uczestnicy siadają

- „spocznij”

- postawa „spocznij”

Uwaga: Poczet podlega komendom przewidzianym ceremoniałem uroczystości.


1.B. WYPROWADZENIE SZTANDARU

Lp.

Komendy

Opis zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

- „proszę o powstanie”

- uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

- „spocznij”

- postawa „spocznij”

2.

- „Baczność!"

poczet sztandarowy wyprowadzić”

lub

„sztandar szkoły wyprowadzić”

- "Spocznij!"

- postawa „zasadnicza”- uczesnicy siadają

- postawa „zasadnicza”


- wyprowadzenie sztandaru

- postawa „zasadnicza”


- postawa „na ramię”


- salutowanie „w marszu”

Uwaga: Chorąży i asysta opiekują się sztandarem aż do momentu umieszczenia go w gablocie. 

                Insygnia przekazane są do gabinetu dyrektora szkoły.


2. CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH

UWAGA: Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru zgodnie z wcześniejszym opisem (1.A i 1.B)

Lp.

Komendy

Opis zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

- „Proszę o powstanie”


- „Klasy pierwsze do ślubowania wystąp!”

lub

„Wytypowani uczniowie klas pierwszych do ślubowania wystąp!”

- uczestnicy stoją- klasy I lub wytypowani uczniowie podchodzą do wyznaczonego miejsca (bokiem do widowni)


- sztandar znajduje się po środku rzędów (twarzą do widowni)

- postawa „spocznij”


- postawa „spocznij”

2.

- „Baczność!"

"Poczet sztandarowy do ceremoni ślubowania wystąp”

- postawa „zasadnicza”

- poczet sztandarowy wykonuje krok do przodu


- sztandarowy pochyla sztandar

- postawa „prezentuj”
- postawa „salutowanie w miejscu”

3.

- „do ślubowania”- ROTA ŚLUBOWANIA

- uczestnicy w postawie zasadniczej


- ślubujący podnoszą prawą rękę na wysokości oczu 

(2 złączone palce), 

w stronę sztandaru, skierowane do przodu

- powtarzają słowo „ślubuję”

- postawa „zasadnicza”


- postawa 

„salutowanie 

w miejscu”

4.

- „po ślubowaniu”


- uczesnicy siadają- ślubujący opuszczają miejsce ślubowania robiąc w tył zwrot


- odchodzą „gęsiego” w wyznaczone miejsce

- postawa „spocznij”


- postawa „prezentuj”


- postawa „zasadnicza”- postawa „spocznij”Tekst ślubowania 1 klasy

My uczniowie klasy 1 PSD im. Henryka Sienkiewicza w obecności szanownych gości, Towarzystwa Oświatowego, dyrekcji, nauczycieli I rodziców uroczyście ślubujemy:

Szanować symbole kraju i szkoły

Dbać o honor, tradycje szkoły i godnie ją reprezentować

Sumiennie i pilnie zdobywać wiedzę szkolną

Dbać o piękno mowy ojczystej

Okazywać szacunek nauczycielom, rodzicom, koleżankom i kolegom

Ślubujemy!3. CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU

(odbywa się na uroczystości zakończenia roku szkolnego)


UWAGA: Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru zgodnie z wcześniejszym opisem (1.A i 1.B)

Lp.

Komendy

Opis zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

- „Proszę o powstanie”


- uczestnicy wstają


- postawa „spocznij”

- postawa „spocznij”

2.

- „Baczność!”- „Poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru wystąp!”

- uczestnicy w postawie zasadniczej


- nowy skład pocztu występuje i ustawia się:

 • Chorąży z przodu sztandaru

 • Asysta po obu jego stronach

- postawa „zasadnicza”

- postawa „zasadnicza”

3.

- „do ślubowania”


- uczestnicy w postawie zasadniczej


- pani dyrektor czyta tekst ślubowania

- chorąży pochyla sztandar do ślubowania


- nowy skład wyciąga prawą rękę ku sztandarowi


- powtarzają „ślubujemy”

- postawa 

„salutowanie w miejscu”

4.

- „po ślubowaniu”

- postawa „spocznij”

- po ślubowaniu chorąży i asysta po kolei:

 • Przyklęka na prawe kolano,

 • Całuje róg płachty sztandaru


- nowy asysta staje przodem do pocztu sztandarowego

- postawa „spocznij”

5.

- „Baczność!”

- „Sztandar szkoły przekazać”

(ta komenda pada, gdy nowy skład ma wszystkie insygnia)

- „Spocznij”

- postawa „zasadnicza”
- uczestnicy nadal stoją (na spocznij)

- chorąży podaje sztandar jednej z asysty

- przekazuje szarfę, potem rękawiczki nowemu chorążemu

- następnie odbiera sztandar

- dotychczasowa asysta przekazuje nowej asyście: szarfy, rękawiczki


- chorąży przekazuje sztandar nowemu chorążemu mówiąc:

„Przekazujemy Wam sztandar szkoły – symbol patriotyzmu i tradycji. Noście go wysoko, z dumą i honorem.”

- postawa „spocznij”


6.

- Podziękowania dla dotychczasowego pocztu (dyrekcja)

- postawa „spocznij”

- dotychczasowy poczet stoi na środku sali

- postawa „spocznij”

7.

- „Ustępujący poczet sztandarowy odmaszerować”

- uczestnicy nagradzają brawami ustępujący poczet, który przechodzi do wyznaczonego miejsca na sali

- postawa „zasadnicza”


- postawa „prezentuj”

(przy wymarszu)


- postawa „spocznij”


Tekst ślubowania pocztu sztandarowego

Przyjmując Sztandar Polskiej Szkoły Dokształcającej imienia Henryka Sienkiewicza przyrzekamy uroczyście:

     Godnie pełnić zaszczytny obowiązek członka pocztu sztandarowego  
- ślubujemy
    Sztandar szkoły nosić dumnie i wysoko   
  - ślubujemy                                                                                                                                                                   
    Przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów
- ślubujemy                                                                                                                      
   Szanować i dbać o dobre imię naszej szkoły
- ślubujemy
    Kultywować tradycje szkoły i godnie ją reprezentować
- ślubujemy

4. CEREMONIAŁ PRZYRZECZENIA ABSOLWENTÓW I ABITURIENTÓW.

Tekst ślubowania Absolwentów Liceum


My Absolwenci Liceum Polskiej Szkoły Dokształcającej imienia Henryka Sienkiewicza uroczyście ślubujemy:

    Sławić dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować                                 

- ślubujemy

    Wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole oraz nadal dbać o swój rozwój                                                                                      

  - ślubujemy
    W swych działaniach nigdy nie zapomnieć o wpojonych nam w szkole wartościach moralnych i patriotycznych                                                                               

- ślubujemy

    Zawsze pracować uczciwie i współuczestniczyć w życiu polonijnym                                                                                                     

  - ślubujemy
VI. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY WYMIANIE CHORĄŻEGO I ASYSTY

UWAGA: Wymiana chorążego i asysty może nastąpić w czasie długotrwałych uroczystości lub podyktowana jest względami zdrowotnymi.

 1. Nowa zmiana ustawia się o krok przed zmianą pełniąca służbę.

 2. Zmieniający sztandardowy cicho podaje zapowiedź komendy „Poczet sztandarowy” (postawa „baczność”)

- Chorąży podaje sztandar jednej z asysty, przekazuje szarfę, potem rękawiczki nowemu sztandarowemu i odbiera sztandar

- asysta przekazuje insygnia nowej asyście

- zmieniający sztandar kładzie rękę na drzewcu poniżej ręki chorążego pełniącego służbę i przejmuje sztandar

- ustępujący sztandarowy podaje cichą komendę „w prawo" lub "lewo zwrot” i opuszczają miejsce służby